รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
กลุ่มภาคเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) ปวช. 1 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 2 1
3 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 2 1
4 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวส. 1 1
5 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช. 1 1
6 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวส. 3 1
7 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวส. 2 1
8 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
9 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
10 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวส. 7 3
11 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 2 1
12 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
13 ทักษะมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) ปวช. 2 1
14 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
15 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 2 1
16 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปวส. 2 1
รวม 31