รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
กลุ่มภาคเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 2 1
2 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) ปวช. 1 1
3 ทักษะเครื่องปรับอากาศ ปวส. 2 1
4 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 2 1
5 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
6 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
7 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวส. 3 1
8 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 2 1
9 ทักษะมัคคุเทศก์ (สุดยอดมัคคุเทศก์) ปวส. 1 1
10 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวส. 1 1
11 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 2 1
12 ทักษะวิชางานปรับอากาศยานยนต์ ปวส. 2 1
13 ทักษะวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. 1 1
14 ทักษะมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) ปวช. 2 1
15 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
16 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 2 1
17 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
18 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวช. 1 1
19 ทักษะวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ปวช. 2 1
20 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
21 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวส. 1 1
22 ทักษะวิชาสมองกลฝังตัวและ IOT ปวส. 2 1
23 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว ปวส. 2 1
24 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวช. 5 1
25 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 1 1
26 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
27 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
28 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
29 ทักษะวิชางานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์ ปวส. 2 1
30 ทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ปวส. 2 1
31 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว ปวช. 3 1
32 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 2 1
33 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. 1 1
34 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวส. 1 1
35 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ปวช. 1 1
36 ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ปวช. 1 1
37 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการจัดนำเที่ยว ปวช. 1 1
38 การประกวดมารยาทไทย ปวส. 4 1
39 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
40 ทักษะวิชาการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส. 2 1
41 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวส. 17 3
42 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. 2 1
43 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 2 1
44 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปวช. 7 2
45 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
46 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. 1 1
47 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 2 1
48 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปวส. 5 2
49 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 2 1
50 การเขียนแผนธุรกิจ ปวส. 5 1
51 ทักษะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ปวช. 1 1
รวม 114