รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
กลุ่มภาคเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 5 1
2 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 5 1
3 ทักษะวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส. 2 1
รวม 12