รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร เชียงใหม่
กลุ่มภาคเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 2 1
2 ทักษะวิชางานพัลส์และดิจิตอล ปวช. 1 1
3 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 2 1
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
5 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
6 ทักษะวิชาการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส. 2 1
7 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 2 1
8 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
9 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. 2 1
10 ทักษะวิชางานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์ ปวส. 2 1
11 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวส. 5 1
12 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวช. 1 1
13 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 2 1
14 ทักษะวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. 1 1
15 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวช. 5 1
16 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. 1 1
17 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
18 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช. 2 1
19 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 2 1
20 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 2 1
21 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(เน้นโซล่าเซลล์) ปวช. 2 1
22 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวช. 5 2
23 ทักษะวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ปวช. 2 1
24 ทักษะวิชาสมองกลฝังตัวและ IOT ปวส. 2 1
25 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
รวม 51