รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
2 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 2 1
รวม 3