รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
กลุ่มภาคเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 2 1
2 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) ปวช. 1 1
3 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 2 1
4 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวส. 2 1
5 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช. 1 1
6 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
7 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
8 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 2 1
9 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
10 ทักษะมัคคุเทศก์ (สุดยอดมัคคุเทศก์) ปวส. 1 1
11 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวส. 1 1
12 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวช. 1 1
13 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 2 1
14 ทักษะบาร์และเครื่องดื่ม ปวส. 1 1
15 ทักษะมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) ปวช. 2 1
16 ทักษะวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. 1 1
17 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 2 1
18 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. 2 1
19 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปวส. 4 2
20 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 2 1
21 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
22 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 2 1
23 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวช. 1 1
24 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
25 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว ปวส. 2 1
26 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 2 1
27 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 2 1
28 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
29 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปวช. 3 1
30 ทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ปวส. 2 1
31 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการจัดนำเที่ยว ปวส. 1 1
32 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวส. 4 2
33 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว ปวช. 3 1
34 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวช. 7 2
35 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 2 1
36 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการจัดนำเที่ยว ปวช. 1 1
37 ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ปวช. 2 1
38 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช. 2 1
39 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
40 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวส. 1 1
41 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวช. 7 3
รวม 82