รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
กลุ่มภาคเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 7 1
2 ทักษะวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส. 2 1
3 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 5 1
รวม 14