รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 1 1
2 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 2 1
3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
5 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
6 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
7 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 1 1
8 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
9 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
10 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
11 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
12 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
13 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวช. 1 1
14 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
15 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 5 1
16 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 5 1
17 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 2 1
18 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวช. 1 1
19 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
20 การเขียนแผนธุรกิจ ปวส. 5 1
21 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวช. 1 1
22 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
รวม 38