รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 3 1
2 ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ Mini Smart Farms ปวช. 3 1
3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช. 1 1
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
5 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
6 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
7 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 2 1
8 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวช. 5 1
9 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
10 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวช. 6 1
11 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
12 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวช. 3 1
13 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 2 1
14 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 3 1
15 ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ปวช. 2 1
รวม 37