รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 3 1
2 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 4 1
รวม 7