รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 5 1
2 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
4 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
5 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 1 1
6 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
7 ทักษะมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) ปวช. 4 2
8 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 1 1
9 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
10 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวช. 2 1
11 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
12 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวช. 4 1
13 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
14 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
15 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
16 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 1 1
17 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว ปวช. 3 1
18 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวช. 2 1
19 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 2 1
20 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 5 1
21 ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ปวช. 2 1
รวม 43