รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การเขียนแผนธุรกิจ ปวส. 5 1
2 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
3 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
4 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวช. 4 1
5 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 5 1
รวม 18