รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
3 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
4 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
รวม 4