รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
2 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 2 1
3 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวส. 1 1
4 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 6 1
5 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 2 1
6 ทักษะวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส. 2 1
7 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 5 1
รวม 19