รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 8 1
2 ทักษะวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส. 6 3
3 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 4 1
รวม 18