รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 3 1
2 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช. 1 1
3 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
4 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
5 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 2 1
6 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
7 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
8 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
9 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 2 1
10 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวช. 3 1
11 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 3 1
12 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปวส. 1 1
13 ทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา ปวส. 1 1
14 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
15 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ปวส. 2 1
16 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย ปวช. 3 1
17 ทักษะประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม ปวส. 3 1
18 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. 2 1
19 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 3 1
20 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
21 การเขียนแผนธุรกิจ ปวส. 5 1
22 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 1 1
23 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
24 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 4 1
25 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
26 ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ปวส. 1 1
รวม 51