รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวส. 1 1
3 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
4 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 3 1
5 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 2 1
6 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 2 1
7 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
8 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. 1 1
9 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
10 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
11 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
12 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 3 1
รวม 20