รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 3 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวส. 3 1
3 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวส. 3 1
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
5 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
6 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
7 ทักษะเครื่องทําความเย็น ปวช. 1 1
8 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 3 1
9 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 2 1
10 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
11 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
12 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
13 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. 1 1
14 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
15 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 4 1
16 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 3 1
17 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ปวช. 2 1
18 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
19 ทักษะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ปวช. 2 1
20 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
21 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวส. 1 1
22 ทักษะวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ปวช. 1 1
รวม 39