รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช. 1 1
2 ทักษะวิชางานพัลส์และดิจิตอล ปวช. 1 1
3 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
5 ทักษะวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ปวช. 1 1
6 ทักษะวิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลในงานอุตสาหกรรม ปวส. 2 1
7 ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส. 2 2
8 ทักษะวิชาการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส. 2 1
9 ทักษะเครื่องทําความเย็น ปวช. 2 1
10 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
11 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. 1 1
12 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวส. 1 1
13 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวส. 2 1
14 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
15 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวช. 1 1
16 ทักษะวิชางานปรับอากาศยานยนต์ ปวส. 1 1
17 ทักษะวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. 1 1
18 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
19 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 2 1
20 ทักษะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ปวช. 2 1
21 ทักษะวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ปวช. 1 1
22 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
23 ทักษะวิชาสมองกลฝังตัวและ IOT ปวส. 2 1
24 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
25 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
26 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
27 ทักษะวิชางานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์ ปวส. 1 1
28 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย ปวส. 1 1
29 ทักษะวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น ปวช. 1 1
30 ทักษะวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ปวส. 1 1
31 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวช. 2 1
32 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. 1 1
33 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช. 2 1
34 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ปวช. 2 1
35 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
รวม 47