รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 3 1
2 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช. 1 1
3 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
5 การเขียนแผนธุรกิจ ปวส. 5 1
6 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
7 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
8 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 3 1
9 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
10 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
11 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 4 1
12 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
13 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวส. 1 1
14 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
15 ทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ปวส. 3 1
16 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 3 1
รวม 33