รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดมารยาทไทย ปวส. 5 1
2 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 2 1
3 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 3 1
4 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวช. 3 1
5 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
6 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 3 1
7 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 3 1
8 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 2 1
9 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
10 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวส. 1 1
11 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
12 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย ปวช. 3 1
13 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
14 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวช. 3 1
15 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 3 1
รวม 37