รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิริวัฒน์
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 3 1
2 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
3 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวช. 3 1
4 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 1 1
5 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 2 1
6 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวช. 3 1
7 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวช. 1 1
8 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
9 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 2 1
10 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 5 1
รวม 22