รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
2 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
3 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
4 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
5 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
6 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวส. 1 1
7 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
8 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 2 1
9 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
10 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวส. 2 1
11 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวช. 1 1
12 ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ ปวช. 3 1
13 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปวส. 1 1
14 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวส. 1 1
15 ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ปวช. 3 1
16 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
17 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. 1 1
18 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวส. 5 1
19 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
20 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย ปวช. 3 1
21 ทักษะประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม ปวส. 3 1
22 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 5 1
23 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
24 การเขียนแผนธุรกิจ ปวส. 3 1
25 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 2 1
26 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 3 1
27 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
28 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 2 1
29 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
30 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 4 1
31 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 5 1
รวม 65