รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 4 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 3 1
3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
4 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวส. 2 1
5 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 2 1
6 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวส. 1 1
7 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
8 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
9 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 5 1
10 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
11 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวช. 2 1
12 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 3 1
13 ทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา ปวส. 1 1
14 ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ปวช. 1 1
15 การประกวดมารยาทไทย ปวส. 5 1
16 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ปวส. 3 1
17 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวส. 3 1
18 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย ปวช. 3 1
19 ทักษะประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม ปวส. 3 1
20 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 5 1
21 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
22 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวช. 2 1
23 การเขียนแผนธุรกิจ ปวส. 5 1
24 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 5 1
25 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
26 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
27 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 3 1
28 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
29 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวช. 4 1
รวม 73