รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) ปวช. 2 1
รวม 2