รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 2 1
2 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
3 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
4 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ปวส. 1 1
5 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
6 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 3 1
7 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 2 1
8 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 1 1
9 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 2 1
10 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
11 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวส. 1 1
12 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
13 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย ปวช. 1 1
14 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวช. 2 1
15 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
16 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
17 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 5 1
18 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 3 1
19 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวช. 2 1
20 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวช. 2 1
รวม 36