รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
2 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
3 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 2 1
4 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
5 ทักษะวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส. 2 1
6 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 3 1
รวม 10