รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวช. 2 1
2 การเขียนแผนธุรกิจ ปวส. 5 1
3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
4 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
5 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
6 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
7 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 3 1
8 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
9 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
10 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย ปวช. 3 1
11 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
12 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวช. 1 1
13 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 5 1
14 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
15 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
16 ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ปวช. 2 1
รวม 32