รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) ปวช. 1 1
2 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
3 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวส. 1 1
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช. 1 1
5 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวส. 1 1
6 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
7 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
8 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ปวส. 1 1
9 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 1 1
10 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวส. 1 1
11 ทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา ปวส. 1 1
12 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
13 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย ปวช. 3 1
14 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวช. 1 1
15 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
16 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
17 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 5 1
18 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. 1 1
19 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 1 1
20 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
21 ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ปวส. 1 1
22 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
23 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
24 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวช. 1 1
25 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
26 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
27 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
28 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
รวม 36