รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 1 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวส. 1 1
3 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 3 1
4 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
5 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
6 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวส. 1 1
7 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
8 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
9 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
10 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปวส. 1 1
11 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
12 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
13 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
14 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
15 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
16 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 4 1
รวม 25