รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 2 1
2 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
3 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
4 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
5 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 1 1
6 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
7 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
8 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 2 1
9 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
10 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปวส. 1 1
11 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวช. 10 2
12 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย ปวช. 3 1
13 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
14 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
15 การเขียนแผนธุรกิจ ปวส. 5 1
16 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 1 1
17 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
18 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 2 1
19 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
20 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวช. 1 1
21 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 5 1
รวม 45