รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 3 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวส. 2 1
3 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 2 1
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
5 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
6 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวส. 1 1
7 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
8 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 3 1
9 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
10 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวช. 1 1
11 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
12 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปวส. 1 1
13 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวส. 2 1
14 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
15 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ปวส. 1 1
16 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวช. 9 3
17 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
18 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย ปวช. 3 1
19 ทักษะประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม ปวส. 3 1
20 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 3 1
21 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
22 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 3 1
23 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
24 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 3 1
25 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 1 1
26 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
27 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวช. 4 1
28 ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ปวส. 1 1
รวม 56