รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส. 2 1
2 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 2 1
รวม 4