รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 1 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวส. 1 1
3 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
4 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
5 การเขียนแผนธุรกิจ ปวส. 5 1
6 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
7 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
8 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
9 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
10 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
11 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
12 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
13 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
14 ทักษะประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม ปวส. 3 1
15 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. 1 1
16 ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ปวส. 1 1
รวม 24