รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 4 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวส. 1 1
3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
4 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
5 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
6 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
7 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ปวส. 1 1
8 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
9 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
10 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 3 1
11 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
12 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
13 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 5 1
14 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 5 1
15 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 1 1
16 ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ปวส. 1 1
17 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
18 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวช. 2 1
19 การเขียนแผนธุรกิจ ปวส. 5 1
20 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 1 1
รวม 40