รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 2 1
2 ทักษะวิชางานพัลส์และดิจิตอล ปวช. 3 1
3 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
4 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
5 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
6 ทักษะวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. 4 1
7 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 5 1
8 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
9 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวช. 5 1
10 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวช. 4 1
11 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปวส. 1 1
12 ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ Mini Smart Farms ปวส. 3 1
13 ทักษะวิชาระบบงานเมคคาทรอนิกส์ ปวส. 2 1
14 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 2 1
15 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
16 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 5 1
17 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวช. 2 1
18 การเขียนแผนธุรกิจ ปวส. 5 1
19 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 2 1
20 ทักษะวิชางานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์ ปวส. 1 1
21 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช. 4 2
22 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
23 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 5 1
24 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
25 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
26 ทักษะวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ปวช. 3 1
27 ทักษะวิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลในงานอุตสาหกรรม ปวส. 2 1
28 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 4 1
29 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
30 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวช. 3 1
31 ทักษะวิชางานปรับอากาศยานยนต์ ปวส. 1 1
32 ทักษะวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ปวช. 1 1
33 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 5 1
34 ทักษะวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น ปวช. 1 1
35 ทักษะวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ปวส. 1 1
36 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. 3 1
37 ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ปวช. 3 1
38 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ปวส. 3 1
39 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวส. 5 1
40 ทักษะวิชาการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม ปวส. 4 2
41 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. 1 1
42 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
43 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 3 1
44 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
45 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(เน้นโซล่าเซลล์) ปวส. 2 1
46 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 5 1
47 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
48 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
49 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวช. 5 1
รวม 129