รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 2 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวส. 1 1
3 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวส. 1 1
4 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
5 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
6 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ปวส. 1 1
7 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวส. 5 1
8 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย ปวช. 3 1
9 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
10 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 4 1
11 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 5 1
12 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
13 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
14 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 5 1
15 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
16 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
17 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 1 1
18 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
19 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 3 1
รวม 41