รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 8 1
2 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 15 1
3 ทักษะวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส. 10 5
รวม 33