รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 4 1
2 ทักษะวิชางานพัลส์และดิจิตอล ปวช. 5 1
3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช. 1 1
4 ทักษะวิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล ปวช. 6 3
5 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
6 ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส. 4 2
7 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวส. 2 1
8 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
9 ทักษะวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. 5 1
10 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 2 1
11 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวส. 2 1
12 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย ปวส. 1 1
13 ทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ปวส. 3 1
14 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวส. 4 1
15 ทักษะวิชาระบบงานเมคคาทรอนิกส์ ปวส. 6 3
16 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวส. 3 1
17 ทักษะวิชาพลังงานทดแทน ปวส. 6 3
18 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
19 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 3 1
20 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวส. 2 1
21 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 5 1
22 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ปวช. 2 1
23 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวส. 4 1
24 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
25 ทักษะวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ปวช. 5 1
26 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวช. 5 1
27 ทักษะวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ปวช. 1 1
28 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 3 1
29 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวส. 13 4
30 ทักษะวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ปวส. 2 1
31 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวส. 1 1
32 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. 3 1
33 ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ปวช. 3 1
34 การประกวดมารยาทไทย ปวส. 4 1
35 ทักษะวิชาการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส. 6 3
36 ทักษะวิชาการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม ปวส. 4 2
37 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. 4 1
38 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 5 1
39 ทักษะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ปวช. 2 1
40 ทักษะการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ปวส. 3 1
41 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
42 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวช. 4 1
43 ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ปวส. 1 1
44 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 6 2
45 ทักษะเครื่องทําความเย็น ปวช. 2 1
46 ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์ ปวส. 3 1
47 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 3 1
48 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวช. 3 1
49 ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ ปวช. 4 1
50 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปวส. 1 1
51 ทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา ปวส. 3 1
52 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
53 ทักษะวิชาปัญญาประดิษฐ์ในงานอุตสาหกรรม ปวส. 6 3
54 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 2 1
55 ทักษะประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม ปวส. 3 1
56 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวช. 2 1
57 การเขียนแผนธุรกิจ ปวส. 5 1
58 ทักษะวิชาสมองกลฝังตัวและ IOT ปวส. 4 2
59 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 3 1
60 ทักษะวิชางานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์ ปวส. 1 1
61 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 5 1
62 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช. 6 3
63 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 3 1
64 ทักษะเครื่องปรับอากาศ ปวส. 2 1
65 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
66 ทักษะวิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลในงานอุตสาหกรรม ปวส. 4 2
67 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 4 1
68 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
69 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวส. 1 1
70 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 2 1
71 ทักษะวิชางานปรับอากาศยานยนต์ ปวส. 1 1
72 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวช. 2 1
73 ทักษะวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น ปวช. 3 1
74 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวส. 3 1
75 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ปวส. 5 1
76 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวส. 8 3
77 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. 1 1
78 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย ปวช. 3 1
79 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
80 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 3 1
81 ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส. 3 1
82 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(เน้นโซล่าเซลล์) ปวส. 11 3
83 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 5 1
84 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 2 1
85 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
86 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
รวม 279