รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 5 1
2 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
3 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
4 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 2 1
5 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวช. 1 1
6 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 2 1
7 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 1 1
8 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
9 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
10 ทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา ปวส. 1 1
11 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
12 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 4 1
13 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 4 1
14 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. 2 1
รวม 27