รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) ปวช. 1 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 2 1
3 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวส. 1 1
4 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
5 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช. 1 1
6 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
7 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
8 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
9 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
10 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวส. 1 1
11 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวส. 1 1
12 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
13 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย ปวช. 2 1
14 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 3 1
15 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. 1 1
16 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 1 1
17 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 5 1
18 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 2 1
19 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
รวม 28