รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดมารยาทไทย ปวส. 4 1
2 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
3 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
5 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวส. 2 1
6 ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ ปวช. 4 1
7 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวช. 3 1
8 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
9 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
10 ทักษะมัคคุเทศก์ (สุดยอดมัคคุเทศก์) ปวส. 1 1
11 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวส. 1 1
12 ทักษะวิชางานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์ ปวส. 1 1
13 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
14 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
15 ทักษะวิชางานปรับอากาศยานยนต์ ปวส. 1 1
16 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
17 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 1 1
18 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
19 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 2 1
20 การเขียนแผนธุรกิจ ปวส. 5 1
21 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
รวม 40