รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 1 1
2 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 2 1
3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ปวส. 1 1
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
5 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
6 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
7 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ปวช. 1 1
8 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
9 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 2 1
10 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 2 1
11 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
12 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 3 1
13 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
14 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวส. 2 1
15 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 5 1
16 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
17 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
รวม 29