รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 1 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวส. 1 1
3 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 4 1
4 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) ปวช. 1 1
5 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวส. 1 1
6 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
7 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
8 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
9 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
10 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวช. 1 1
11 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
12 ทักษะวิชาพลังงานทดแทน ปวส. 2 1
13 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
14 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวช. 3 1
15 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 5 1
16 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช. 2 1
17 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
18 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
19 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวช. 2 1
20 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 1 1
21 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวช. 1 1
22 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
23 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
รวม 37