รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวช. 1 1
2 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 6 1
3 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 2 1
4 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 8 1
รวม 17