รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสัตหีบ
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 3 1
2 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
4 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
5 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
รวม 9