รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 2 1
2 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 4 1
3 ทักษะเครื่องปรับอากาศ ปวส. 2 1
4 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
5 ทักษะวิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลในงานอุตสาหกรรม ปวส. 2 1
6 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
7 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 2 1
8 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
9 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
10 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 3 1
11 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
12 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวช. 1 1
13 ทักษะวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ปวช. 1 1
14 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 3 1
15 ทักษะวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น ปวช. 1 1
16 ทักษะวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ปวส. 1 1
17 ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ปวช. 2 1
18 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. 1 1
19 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวส. 1 1
20 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
21 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
22 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 3 1
23 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวช. 2 1
24 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
25 ทักษะวิชาสมองกลฝังตัวและ IOT ปวส. 4 2
26 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 2 1
27 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
28 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
29 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ปวช. 2 1
30 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
รวม 56