รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอีอีซี เอ็นจิเนีย แหลมฉบัง
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 4 1
2 ทักษะวิชางานพัลส์และดิจิตอล ปวช. 2 1
3 ทักษะวิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลในงานอุตสาหกรรม ปวส. 2 1
4 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 1 1
5 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวช. 1 1
6 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
7 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวช. 3 1
8 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 2 1
9 ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ ปวช. 3 1
10 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย ปวส. 1 1
11 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. 3 1
12 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
13 ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ Mini Smart Farms ปวส. 5 1
14 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. 1 1
15 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวส. 3 1
16 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
17 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย ปวช. 3 1
18 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 3 1
19 การเขียนแผนธุรกิจ ปวส. 5 1
20 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 3 1
21 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
22 ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส. 3 1
23 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
24 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวช. 5 1
25 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ปวช. 1 1
26 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 5 1
รวม 64