รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 1 1
2 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 3 1
3 ทักษะวิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล ปวช. 2 1
4 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
5 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
6 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
7 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 3 1
8 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
9 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
10 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
11 ทักษะวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. 5 1
12 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 2 1
13 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปวส. 1 1
14 ทักษะวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น ปวช. 4 1
15 ทักษะวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ปวส. 1 1
16 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
17 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ปวส. 2 1
18 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวส. 3 1
19 ทักษะวิชาพลังงานทดแทน ปวส. 6 3
20 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
21 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย ปวช. 3 1
22 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
23 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 2 1
24 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 3 1
25 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
26 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
27 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
28 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
29 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวช. 2 1
30 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
31 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ปวช. 2 1
รวม 65