รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบางละมุง
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 4 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 2 1
3 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวส. 2 1
4 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
5 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
6 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
7 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 3 1
8 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
9 ทักษะมัคคุเทศก์ (สุดยอดมัคคุเทศก์) ปวส. 1 1
10 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวส. 1 1
11 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
12 ทักษะมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) ปวช. 2 1
13 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 2 1
14 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวช. 1 1
15 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 3 1
16 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการจัดนำเที่ยว ปวส. 1 1
17 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวส. 2 1
18 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
19 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวช. 6 2
20 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 4 1
21 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
22 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
23 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 2 1
24 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 1 1
25 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวช. 9 3
26 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 2 1
27 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการจัดนำเที่ยว ปวช. 1 1
รวม 59